بازدید از منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر

بازدید مدیران ارشد و معتمدین چابهار از منطقه ویژه پتروشیمی ماهشهر1393/03/20

بازدید مدیران ارشد و معتمدین چابهار از منطقه ویژه پتروشیمی ماهشهر1393/03/20

بازدید مدیران ارشد و معتمدین چابهار از منطقه ویژه پتروشیمی ماهشهر1393/03/20

بازدید مدیران ارشد و معتمدین چابهار از منطقه ویژه پتروشیمی ماهشهر1393/03/20

بازدید مدیران ارشد و معتمدین چابهار از منطقه ویژه پتروشیمی ماهشهر1393/03/20

بازدید مدیران ارشد و معتمدین چابهار از منطقه ویژه پتروشیمی ماهشهر1393/03/20

بازدید مدیران ارشد و معتمدین چابهار از منطقه ویژه پتروشیمی ماهشهر1393/03/20

بازدید مدیران ارشد و معتمدین چابهار از منطقه ویژه پتروشیمی ماهشهر1393/03/20

بازدید مدیران ارشد و معتمدین چابهار از منطقه ویژه پتروشیمی ماهشهر1393/03/20

بازدید مدیران ارشد و معتمدین چابهار از منطقه ویژه پتروشیمی ماهشهر1393/03/20

بازدید مدیران ارشد و معتمدین چابهار از منطقه ویژه پتروشیمی ماهشهر1393/03/20

بازدید مدیران ارشد و معتمدین چابهار از منطقه ویژه پتروشیمی ماهشهر1393/03/20

بازدید مدیران ارشد و معتمدین چابهار از منطقه ویژه پتروشیمی ماهشهر1393/03/20

بازدید مدیران ارشد و معتمدین چابهار از منطقه ویژه پتروشیمی ماهشهر1393/03/20

بازدید مدیران ارشد و معتمدین چابهار از منطقه ویژه پتروشیمی ماهشهر1393/03/20

بازدید مدیران ارشد و معتمدین چابهار از منطقه ویژه پتروشیمی ماهشهر1393/03/20
   
بازدید مدیران ارشد و معتمدین چابهار از منطقه ویژه پتروشیمی ماهشهر1393/03/20

بازدید مدیران ارشد و معتمدین چابهار از منطقه ویژه پتروشیمی ماهشهر1393/03/20