همایش آشنایی با مناقصه پکیج برق وبخار شهرک پتروشیمی مکران به روش BLT

همایش آشنایی با مناقصه پکیج برق وبخار به روش بی. ال. تی.- 1394/03/23

همایش آشنایی با مناقصه پکیج برق وبخار به روش بی. ال. تی.- 1394/03/23

همایش آشنایی با مناقصه پکیج برق وبخار به روش بی. ال. تی.- 1394/03/23

همایش آشنایی با مناقصه پکیج برق وبخار به روش بی. ال. تی.- 1394/03/23

همایش آشنایی با مناقصه پکیج برق وبخار به روش بی. ال. تی.- 1394/03/23

همایش آشنایی با مناقصه پکیج برق وبخار به روش بی. ال. تی.- 1394/03/23

همایش آشنایی با مناقصه پکیج برق وبخار به روش بی. ال. تی.- 1394/03/23

همایش آشنایی با مناقصه پکیج برق وبخار به روش بی. ال. تی.- 1394/03/23

همایش آشنایی با مناقصه پکیج برق وبخار به روش بی. ال. تی.- 1394/03/23

همایش آشنایی با مناقصه پکیج برق وبخار به روش بی. ال. تی.- 1394/03/23

همایش آشنایی با مناقصه پکیج برق وبخار به روش بی. ال. تی.- 1394/03/23

همایش آشنایی با مناقصه پکیج برق وبخار به روش بی. ال. تی.- 1394/03/23

همایش آشنایی با مناقصه پکیج برق وبخار به روش بی. ال. تی.- 1394/03/23

همایش آشنایی با مناقصه پکیج برق وبخار به روش بی. ال. تی.- 1394/03/23

همایش آشنایی با مناقصه پکیج برق وبخار به روش بی. ال. تی.- 1394/03/23

همایش آشنایی با مناقصه پکیج برق وبخار به روش بی. ال. تی.- 1394/03/23

همایش آشنایی با مناقصه پکیج برق وبخار به روش بی. ال. تی.- 1394/03/23