آگهی مناقصه عمومی
شرکت توسعه نگین مکران (سهامی خاص)، در نظر دارد نسبت به برگزاری مناقصه عمومی به شرح ذیل اقدام نماید:
1) موضوع مناقصه: ایجاد و نگهداری از فضای سبز شهرک پتروشیمی مکران؛
2) مدت و محل اجرای پروژه: شهرستان چابهار، منطقه آزاد تجاری، شهرک پتروشیمی مکران – 3 سال شمسی؛
3) محل‌ دریافت اسناد مناقصه:
- دفتر تهران شرکت توسعه نگین مکران به نشانی تهران، خیابان سهروردی، مابین خیابان شهید مطهری و شهید بهشتی، نبش خیابان کاووسی‌فر، پلاک 304، طبقه دوم؛ و یا
- کارگاه شرکت توسعه نگین مکران واقع در منطقه آزاد چابهار، شهرک پتروشیمی مکران.
4) مهلت دریافت اسناد: از تاریخ 10/01/1394 تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 23/01/1394 - اسناد مناقصه، در قبال اخذ رسید، تحویل نماینده شرکت با ارائه معرفی نامه معتبر خواهد شد.
5) مهلت تحویل پیشنهادها: تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 05/02/1394؛
6) نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: یک فقره چک تضمین شده بانکی به مبلغ 500.000.000 ریال معادل با پنجاه میلیون تومان و یا ضمانت‌نامه معتبر بانکی به مبلغ 500.000.000 ریال معادل با پنجاه میلیون تومان؛
7) شرکت توسعه نگین مکران در قبول و یا رد هر یک از پیشنهادات مختار است.
8) مدت اعتبار پیشنهادها: 3 ماه؛
9) به پیشنهادهای فاقد تضمین شرکت در مناقصه، مبهم، ناقص، مخدوش، مشروط و پیشنهادهای واصله بعد از تاریخ مقرر در دعوت‌نامه ترتیب اثر داده نخواهد شد.
سایر اطلاعات مربوط به مناقصه در اسناد و مدارک مناقصه مندرج است.
متقاضیان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص مناقصه به دفتر شرکت توسعه نگین مکران در تهران به نشانی مندرج در بند (3) مراجعه و یا با شماره تلفن‌ 86031051-021 تماس حاصل نمایند.