Page 9 - شرکت توسعه پتروشیمی نگین مکران
P. 9

نارکم لحاوس


         تـــسا هتفرگ رارق یکیژتارتـــسا هقطنم رد ،ناگزمره و ناتـــسچولب و ناتـــسیس یاه ناتـــسا رب لمتـــشم روـــشک یقرـــش بونج رد

         هطـــساو هب نارکم هقطنم .دـــشاب راذگرثا روـــشک هعـــسوت و دـــشر و تینما رب فلتخم داعبا زا دناوت یم لحاوـــس نیا هعـــسوت و
         یکیژتارتـــسا طیارـــش دجاو یللملا نیب و یا هقطنم تاطابترا و یـــسرتسد ،یتینما ،یداصتقا هداعلا قوف یاه تیفرظ زا یرادروخرب
         نآ یداصتقا و یسایس تاعبت رظن زا زین و هقطنم نانکاـــس هافر و تـــشیعم حطس یاقترا رظن زا نآ هعـــسوت هک تـــسا روـــشک یارب

                             .دـــشاب هتـــشاد هارمه هب روـــشک یارب ار یدایز یلم عفانم دـــناوت یم
         میقتـــسم یگیاـــسمه ،یبونج زرم رـــساترس رد یللملا نیب دازآ یاه بآ اب نآ ترواجم ،هقطنم نیا یاه تیلباق نـــیرتمهم زا یـــکی
         کی هک تـــسا )ناتـــسنمکرت قیرط زا( یزکرم یایـــسآ یاهروـــشک اب میقتـــسمریغ روط هب و ناتـــسناغفا و ناتـــسکاپ یاهروـــشک اب
         .دوـــش یم بوـــسحم دازآ یاهایرد هب )ناتـــسکاپ زج هـــب( یکـــشخ رد روصحم یاهروـــشک نیا یارب یـــشوپ مـــشچ لـــباقریغ هار

         ناتـــسا .دراد ریگمـــشچ یا هلصاف ،یناهج درادناتـــسا حطـــس اب نارکم یتیزنارت یاهرتـــسب و هعـــسوت یاه تخاـــسریز هنافـــساتم
         ناونع هب ار نارـــکم هقطنم ،رما نیا ؛دراد رارـــق ایند گرزـــب یتیزنارت رودیرک هـــس زا رودیرک ود ریـــسم رد ناتـــسچولب و ناتـــسیس
         اب و زاغآ راـــهباچ ردنب زا هک ،روـــشک یتیزنارت روحم یزادنا هار تروـــص رد .دنک یم حرطم قرـــش بونج هعـــسوت حرط یتیزنارت روـــحم
         ،دوش یم متخ هنایم یایـــسآ یاهروشک هب یلامش و یوضر ،یبونج ناـــسارخ و ناتسچولب و ناتـــسیس ناتـــسا یاهرهـــش زا روبع

                  .درک دهاوخ تـــکرح هعـــسوت یوـــس هب و دـــش دهاوخ جراخ تیمورحم و رقف زا ،مورحم هـــقطنم نـــیا


                                               راهباچ ردنب
         نیا .دوـــش یم بوـــسحم زین یناهج تراجت یـــبونج رودیرک یـــلصا یاه هارراهچ زا یـــکی ،تـــسا هدـــش عقاو نارـــکم لحاوـــس رد

         و ناریا نـــیب تلادابم رد یا هژـــیو هاگیاج ،یـــللملا نیب دازآ یاـــه بآ هـــب یبایتـــسد و دوخ کیژتارتـــسا تیعقوم تلع هـــب ردـــنب
         جیلخ رد قـــیمع یاه بآ .دراد ار دوـــخ صاخ یاـــه تیزم ،ناریا یلحاـــس طاقن ریاـــس هب تبـــسن راهباچ .دراد هقطنم طاـــقن ریاـــس
         یراجت ردـــنب نیرت مهم ،ردـــنب نیا .دـــنک یم مهارف ار یردـــنب تاـــسیسات داجیا و گرزـــب یاه یتـــشک یرـــیگولهپ طیارـــش ،راـــهباچ
         شقن دناوت یم یا هـــقطنم یاـــه نارحب و گـــنج عـــقاوم رد یدرـــبهار و یـــسایس رـــظن زا و تـــسا سراـــف جـــیلخ هـــچضوح زا جراـــخ

         نآ هب هدـــنیآ رد یکیزیف هعـــسوت یارب یلآ هدیا یردـــنب تـــیعقوم ،جیلخ کی رد راـــهباچ نتفرگ رارـــق .دـــنک اـــفیا یا هدـــننک نییعت
                                 .دنمورحم نآ زا ،اـــیند رداـــنب زا یرایـــسب هک دـــشخب یم


                             7
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14