• مجوز نهایی محیط زیست شهرک پتروشیمی مکران
  • مجوزهای منطقه آزاد (ثبت 16 شرکت در منطقه آزاد)
  • مجوز سازمان محیط زیست برای تولید 8.5 میلیون تن محصول برای محصولات بر پایه گاز متان
  • مصوبه هیات محترم وزیران
  • مجوز و قرارداد 30 میلیون متر مکعب گاز متان
  • مجوزشرکت ملی صنایع پتروشیمی
    (براساس تفاهم نامه و ابلاغیه موجود طرح واگذاری پنج واحد پتروشیمی و یک یوتیلیتی متمرکز)

 

Licenses02
Licenses06
Licenses03
Licenses04
 
 

 


 

 
Licenses07
Licenses05
Licenses01