مدیریت سرمایه گذاری به عنوان یکی از مدیریت های اصلی شرکت توسعه پتروشیمی نگین مکران، با اهداف کلان جذب سرمایه گذاری برای طرحهی شهرک پتروشیمی مکران همچنین جذب مشارکت ها و تامین منابع مالی طرح های در دست اجرا در شهرک پتروشیمی مکران ایجاد شده است. شناسایی و معرفی فرصت های سرمایه گذاری، انجام فرایند واگذاری طرح ها به سرمایه گذاران دارای صلاحیت و تسهیل مسیر سرمایه گذاری از مهمترین اهداف این مدیریت میباشد.

هدایت و راهبری مشارکت های داخلی و خارجی از طریق ارزیابی توان فنی و اقتصادی و اجرایی سرمایه گذاران، ایجاد صندوق های سرمایه گذاری جدید و پشتیبانی از صندوق های سرمایه گذاری فعلی متناسب با چشم اندازهای مورد نظر شرکت توسعه پتروشیمی نگین مکران از دیگر وظایف این مدیریت می باشد.

مدیریت سرمایه گذاری شرکت توسعه پتروشیمی نگین مکران با همکاری سایر مدیریت های این شرکت ضمن برنامه ریزی برای جذب و حمایت از سرمایه گذاران داخلی و خارجی، در چارچوب ضوابط و برنامه های اجرایی توسعه سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی، علاوه بر انجام اقدامات لازم در خصوص شناسایی موانع سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی، پیگیری حل مسایل سرمایه گذاران از مراجع درون و برون سازمانی را نیز عهده دار است.