مزیت ها و مشوق های سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی ایران

 • حمایت و پشتیبانی شرکت ملی صنایع پتروشیمی از سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی
 • تضمین تامین مستمر انواع خوراک های مورد نیاز صنایع پتروشیمی
 • فراوانی و قابل دسترس بودن خوراک های مورد نیاز صنعت پتروشیمی
 • مشخص بودن قیمت خوراک بر اساس فرمول های مصوب وزارت نفت
 • وجود زیر ساخت های حمل و نقل (خط لوله، فرودگاه، راه آهن، بندر، اسکله و ...) در کشور خصوصاً در مناطق توسعه یافته پتروشیمی
 • وجود نیروی انسانی متخصص وجوان
 • وجود نیروی کار انسانی ارزان
 • تخفیف های تعریف شده برای خوراک تا ۳۰% جهت احداث طرح های پتروشیمی در مناطق کمتر توسعه یافته و تکمیل زنجیره محصولات پایین دستی
 • دسترسی به آبهای آزاد بین المللی
 • دسترسی به بازارهای مصرف کشورهای همسایه
 • بازار داخلی رو به رشد مصرف فرآورده های پتروشیمی در کشور
 • وجود شرکت های فنی مهندسی توانمند و سازندگان تجهیزات داخلی
 • معافیت های مالیاتی بلند مدت جهت احداث طرح در مناطق آزاد، مناطق ویژه اقتصادی و مناطق کمتر توسعه یافته پس از بهره برداری از طرح
 • بهره مندی سرمایه گذاران خارجی از قانون حمایت و تشویق سرمایه گذاری خارجی (FIPPA)
 • بهره مندی از مزایا و معافیت های گمرکی در صورت سرمایه گذاری در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایران